Přijímačky na 4leté obory

Ukázkový test

Základní informace o přijímačkách

 • Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se skládají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky.
 • Maximální bodový zisk je 50, přičemž není stanovená hranice pro přijetí – tu si každá škola určuje sama podle svých preferencí a požadavků kladené na studenty.
 • Oba testy prověřují pouze učivo, které je obsaženo v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní vzdělání. K úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek tedy stačí ovládat učivo základní školy až do 9. ročníku.
 • Časový limit pro vyplnění testu z češtiny je 60 minut, z matematiky to je 70 minut.
 • Co se týče povolených pomůcek, jsou povoleny pouze psací potřeby (modrá či černá propiska), u testu z matematiky jsou povoleny rovněž rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko) a obyčejná tužka. Studentům není umožněno používat slovníky ani Pravidla českého pravopisu, v matematice zase kalkulačky či matematicko-fyzikální tabulky.
 • Své odpovědi budeš zapisovat do záznamového archu, který dostaneš společně se zadáním. Všechno, co bude zapsáno mimo něj, nebude hodnoceno. Zadání doporučujeme číst opravdu pozorně. Vyhneš se tak chybám z nepozornosti.
 • Je taky důležité zmínit, že za nevyplněnou otázku se body neodečítají.

Termíny

V případě přijímaček na čtyřleté studium se první řádný termín koná 13. dubna 2023, druhý řádný termín je o den později, 14. dubna. Následně se pořádají ještě dva náhradní termíny, a to 10. a 11. května 2023.

Hodnocení přijímaček

Do hodnocení přijímaček se zahrnuje výsledek z testu a dále může (ale nemusí) být součástí hodnocení několik dalších faktorů, jako jsou známky z předchozího studia či výsledky školní části přijímací zkoušky. Hodnoceny mohou být také účasti na školních soutěžích a olympiádách. Platí ovšem, že výsledky jednotných přijímacích testů mají v celkovém hodnocení váhu alespoň 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %). Doporučujeme se proto podívat na stránky vybrané školy na jejich kritéria, abys věděl, jakou bodovou hranici budeš muset překonat. Zpravidla vedení školy vyvěšuje kritéria dopředu na své webové stránky, přinejmenším se můžeš podívat na bodovou hranici a kritéria z minulého roku.

V případě řádných termínů Cermat odevzdá výsledky řediteli školy nejpozději do 28. dubna. Ředitel je musí nejpozději do dvou následujících pracovních dnů vyhodnotit společně s ostatními kritérii a zveřejnit seznam přijatých studentů.

Typy otázek

V testech se objevuje několik typů otázek. Nejlépe se s nimi seznámíš právě tím, že si projdeš stará zadání.

Čeština

Od roku 2015 do roku 2022 měl test dohromady 30 otázek, přičemž 6 z nich bylo otevřených, 24 uzavřených. Typy úloh v testu byly zastoupeny takto:

 • 6 otevřených úloh: Otevřené otázky jsou rozdělené na otázky se stručnými a širokými odpověďmi. Může se jednat např. o doplňování jednotlivých slov nebo slovních spojení do textu.
 • 17 úloh multiple-choice: V multiple-choice úlohách vybíráš ze 4 možností 1 správnou odpověď.
 • 4 dichotomické úlohy: Dichotomické otázky umožňují pouze jednu ze dvou možností (např. ano × ne). Tyto otázky jsou sdružovány do svazků, které jsou bodovány dohromady, tedy např. za 4 správné odpovědi získáš 2 body, za 3 správné odpovědi 1 bod, za 2 a méně odpovědí 0 bodů apod. Tímto způsobem jsou zpravidla realizovány otázky týkající se porozumění textu.
 • 2 přiřazovací úlohy: Přiřazovací úlohy spočívají v přiřazení správné odpovědi z výběru možností k příslušnému zadání.
 • 1 uspořádací úloha: V tomto případě je nutné seřadit možnosti podle zadání. Jde např. o seřazení částí textu tak, aby byla dodržena textová návaznost.

Matematika

Od roku 2017 test z matematiky obsahuje 16 úloh, které jsou zastoupeny tímto způsobem:

 • 11 otevřených úloh: Mezi otevřenými úlohami se vyskytují také úlohy s širokou odpovědí, ve kterých se hodnotí např. celý postup řešení. U úloh se stručnou odpovědí stačí většinou uvést výsledek. Součástí jsou rovněž 2 geometrické konstrukční úlohy, za něž je možné získat maximálně 5 bodů.
 • 1 dichotomická úloha: Dichotomické otázky umožňují pouze jednu ze dvou možností (např. ano × ne). Tyto otázky jsou sdružovány do svazků, které jsou bodovány dohromady.
 • 3 úlohy multiple-choice: V multiple-choice úlohách se vybírá odpověď z 5 možností.
 • 1 přiřazovací úloha: Cílem přiřazovací úlohy je seřadit odpovědi podle zadání (např. konkrétní hodnoty k určitým výpovědím).

Specifikace požadavků

Každý rok se testy skládají z pevně daných okruhů, které jsou přesně specifikované. Opravdu se proto vyplatí si všechny okruhy projít a zjistit, zda ti některý z nich nedělá problémy. Na ně se případně zaměř, protože je jisté, že se v testu vyskytnou.

Test z českého jazyka a literatury prověřuje sedm velkých okruhů:

 • porozumění textu – Cílem tohoto oddílu je ověřit, zda student rozumí textu, zda je schopen vystihnout hlavní myšlenku textu, odlišit důležité a nedůležité informace a určit pro text nadpis. Prokázání čtenářské gramotnosti je opravdu klíčové.
 • komunikační a slohová výchova – Tento okruh se zaměřuje na stylistiku, na to, jak a na čem je text vystavěn. Uchazeč by měl prokázat, že rozumí autorovu komunikačnímu záměru, funkci textu a komunikační situaci. Ověřuje také, zda student textu rozumí natolik, že je schopen doplnit části, případně části textu seřadit.
 • pravidla českého pravopisu – Pravidla českého pravopisu se ověřují na všech pravopisných jevech, se kterými ses na základní škole setkal. Doporučujeme si zopakovat především všechny chytáky a obtížnější jevy, jako je s/z, i/y, ě/je, mě/mně, ale i psaní interpunkce.
 • slovní zásoba a tvoření slov – Problematika slovní zásoby se týká především významů slov, a to i přenesených. Je dobré mít přehled o ustálených slovních spojeních, příslovích, rčeních, pranostikách a pořekadlech. Ověřuje se také znalost vztahů mezi slovy (synonyma, antonyma, slova nadřazená a podřazená apod.). Je ověřována i základní znalost slovotvorby.
 • skladba – Větná skladba zahrnuje všechno týkající se vět a jejich členění. Zopakuj si větné členy, základní skladebnou dvojici, druhy vedlejších vět, významové vztahy mezi větami a přímou a nepřímou řeč.
 • tvarosloví – Tvarosloví se týká slovních druhů, gramatických kategorií ohebných slovních druhů, určení druhů přídavných jmen a zájmen a stupňování přídavných jmen a příslovcí. Zopakuj si proto, jaké mluvnické kategorie se určují u ohebných slovních druhů. Oblíbeným zadáním je vytvořit větu, v níž je dané slovo jiným slovním druhem než v zadaném textu.
 • literární výchova – Literární okruh se týká především důležitých literárních pojmů – co je próza a poezie, jaké je téma textu, jaké existují umělecké jazykové prostředky, co je verš, rým a sloka apod. Měl bys také rozumět literárním druhům (lyrika, epika, drama) a literární žánrům (např. bajka, epos, komedie, legenda). Samozřejmostí je rozpoznání uměleckého a neuměleckého textu.

V testu z matematiky tě čekají úlohy prověřující znalosti z přechozích let studia. Dále se ověřuje znalost čtyř okruhů:

 • číslo a proměnná – Tento okruh se týká problematiky mocnin a odmocnin, procent, lineárních rovnic, soustavy dvou rovnic, může se objevit i matematizace reálné situace pomocí rovnic. Je nutné vědět, co je proměnná a jak se užívá, a s největší pravděpodobností tě čeká i rozkládání dvojčlenů na součin pomocí vzorců (a + b)2, (ab)2 a a2b2.
 • závislosti, vztahy a práce s daty – Z tohoto okruhu se můžou objevit základní statistické pojmy, vypočtení aritmetického průměru, přímá a nepřímá úměrnost. Nedílnou součástí je práce s grafy a diagramy – hodnotí se jejich vhodné zvolení pro řešení úloh a jejich načrtnutí, či práce s tabulkami.
 • geometrie v rovině a prostoru – Z geometrie se v testu mohou vyskytnout úlohy na prověření znalosti pojmů, jako jsou odvěsna a přepona v pravoúhlém trojúhelníku, Pythagorova věta, kružnice a kruh, hodnota čísla π. Zopakuj si také věty o podobnosti trojúhelníků (sss, uu, sus). Čekat tě může i sestrojování rovinných útvarů podle zadání.
 • nestandardní aplikační úlohy a problémy – V případě těchto úloh je nutné zapojit celkový přehled z matematiky. Mnohdy je pro vyřešení potřeba si situaci představit, nakreslit náčrtek či schéma, využít kombinatorické vzorce či rovnice apod.

Jak se správně připravit?

Jak s přípravou začít?

Na začátku je ze všeho nejdůležitější informovat se o tom, jak jsou testy koncipované a co tě čeká. Proto by tvoje první kroky při přípravě na přijímačky měly vést na webové stránky Cermatu, na kterých nalezneš zadání z češtiny i z matematiky z předchozích sedmi let. Nejlépe se tak seznámíš s formou, kterou testy mají. Výhodou vzorových testů je také to, že si svoje odpovědi můžeš zkontrolovat, porovnat se vzorovým řešením a test si vyhodnotit. Můžeš si tedy vyzkoušet, na jaké úrovni se nyní nacházíš a jestli bys testem úspěšně prošel. Z toho můžeš vycházet, až si budeš sestavovat plán přípravy.

Aplikace Cermatu

Na webových stránkách Cermatu je také zpřístupněna aplikace, ve které si můžeš procvičit celé testy nebo jen dílčí úlohy. Testy jsou rozdělené podle oborů (čtyřleté, šestileté, osmileté). U češtiny můžeš vybírat z oddílů „pravopis“, „slovo, věta, souvětí“, „porozumění textu“ a „analýza textu“, z matematiky pak ze sekcí „čísla a početní operace“, „závislosti, vztahy a práce s daty“, „geometrie“ a „logické úlohy a problémy“. Odpovědi si ovšem musíš zapisovat na papír a výsledek potom porovnat s nabídnutým zdůvodněním.

Nabídka učebnic a kurzů

Existuje mnoho učebnic a kurzů, které připravují studenty na přijímačky na střední školy. Je tedy jenom na tobě, kterou přípravu si zvolíš. Vždy je dobré zhodnotit svoji situaci a zamyslet se nad tím, co přesně hledáš. Můžeš vybírat z prezenčních či online kurzů, na trhu existuje také velké množství učebnic. Pokud nevíš, jak se rozhodnout, vyzkoušej to, co je dostupné zdarma, případně potom si kup placenou sekci. Napoví ti i hodnocení kurzů a učebnic.

Přípravu organizují i na některých základních školách, proto se zkus zeptat na té své. Možná bude nějaký přípravný kurz fungovat, případně se můžeš pokusit domluvit s některým z učitelů. Většina učitelů ochotně pomůžou, navíc vaši učitelé nejlépe ví, na jaké úrovni se nacházíte, a co je tedy potřeba probrat.

Vyzkoušej různé způsoby učení

Při učení kombinuj všechny způsoby, kterými se můžeš vzdělávat. Kromě čtení knih a učebnic, poslouchej podcasty a audioknihy. Jiný způsob podání informací ti může učení příjemně zpestřit, navíc ti to může přinést jiné úhly pohledu. Poslouchání podcastů ti zkrátí cestu při cestě domů ve vlaku nebo v autobusu a navíc se vzděláš. Když si s nějakým tématem nebudeš vědět rady, hledej i na Youtubu. Nalezneš tam velké množství kanálů, které se matematikou i češtinou zabývají. To, že ti někdo danou problematiku vysvětlí, ti může ušetřit opravdu hodně času. Pozitivně může působit i to, že to uvidíš přímo ve videu napsané či nakreslené před sebou. Existují také facebookové skupiny, které studenty učící se na přijímačky propojují. To ti může poskytnout podporu a oporu, když se ti nebude chtít. I na Instagramu najdeš spoustu vzdělávacích profilů, které sdílejí poznámky, přidávají přínosné příspěvky a kvízy. Je to další způsob, jak zábavnější formou vstřebávat vědomosti.

Učební plán

Sestavení plánu je klíčové pro učení se na zkoušku tohoto typu, v níž musíš počítat s tím, že se může objevit cokoliv z velkého množství učiva. Získáš tím přehled, co všechno tě čeká, a uvědomíš si, kolik se toho každý den musíš zvládnout naučit. Doporučujeme ti tedy projít si některý ze vzorových testů, sepsat si okruhy, které se mohou v testech objevit (zvlášť pro češtinu a matematiku), a to následně rozpočítat do dnů, které do přijímaček zbývají. Je výhodné dát si deadline dva dny před zkouškami – pro případ, kdybys zjistil, že si něco omylem přehlédl a vynechal, anebo je můžeš využít na poslední opakování toho, co ti přišlo nejtěžší.

Obecné tipy na závěr, které se budou při přípravě hodit…

Při přípravě se snaž být opravdu pečlivý, konzistentní a produktivní. Pokus se opravdu dodržet rozvržený plán. Pokud začneš s dostatečným předstihem, nebudeš muset nic dohánět na poslední chvíli a nebudeš se tak muset stresovat. Omez sociální sítě, nezapomeň odpočívat, nepřestávej dělat aktivity, které tě baví. Když čas nad učením bude skutečně produktivní, nebudeš si muset odpírat to, co tě baví.

Večer před zkouškou už se nic neuč a nesnaž se nic dohnat. Udělal jsi všechno pro to, abys přijímačky úspěšně zvládl. Radši si udělej volno, prospěje ti to víc než zmatečné čtení všech možných poznámek – akorát by se ti v tom mohl udělat zmatek a nakonec by to mělo víc škody než užitku. Večer si najdi spoj, kterým ráno pojedeš tak, abys tam byl s dostatečným předstihem, připrav si všechny věci, které budeš potřebovat, a hlavně se pořádně vyspi.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823