Přijímačky na 8leté obory

Ukázkový test

Základní informace o přijímačkách

 • Přijímací zkouška je složena z českého jazyka a literatury a matematiky. Oba testy prověřují pouze učivo, které je obsaženo v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní školy. Tudíž k úspěšnému absolvování přijímaček stačí ovládat učivo základní školy do 5. ročníku.
 • Maximálně lze získat 50 bodů. Není stanovena jednotná hranice pro přijetí – tu si každá škola určuje sama podle svých preferencí a požadavků kladené na studenty.
 • Časový limit pro vyplnění testu z češtiny je nastaven na 60 minut, z matematiky na 70 minut.
 • Mezi povolenými pomůckami jsou pouze psací potřeby (konkrétně modrá či černá propiska), u testu z matematiky jsou povoleny rovněž rýsovací potřeby (pravítka, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko) a obyčejná tužka (pro jistotu si nezapomeň ani gumu, může se hodit). Studentům není umožněno používat žádné slovníky ani Pravidla českého pravopisu, v matematice zase kalkulačky či matematicko-fyzikální tabulky.
 • Své odpovědi budeš zapisovat do záznamového archu, který dostaneš společně se zadáním. Zadání doporučujeme číst opravdu pozorně. Vyhneš se tak chybám z nepozornosti. Svoje výpočty a poznámky si můžeš psát vedle na papír, nebudou hodnoceny.
 • Za nevyplněnou otázku se body neodečítají.

Termíny

Přijímačky na osmileté obory se konají 17. a 18. dubna 2023. Náhradní termíny následují 10. a 11. května 2023.

Hodnocení přijímaček

Bodová hranice pro přijetí není na všech školách stejná. Určuje si ji totiž každá škola zvlášť. Platí ale, že výsledek jednotné přijímací zkoušky má v celkovém hodnocení přijímaček váhu alespoň 60 % (u oborů „Gymnázium se sportovní přípravou“ nejméně 40 %). Do hodnocení přijímaček se zahrnuje výsledek z testu, dále může být bráno v potaz několik faktorů, jako jsou známky z předchozího studia či výsledky školní části přijímací zkoušky, rozhodující můžou být také účasti na školních soutěžích a olympiádách.

V případě řádných termínů Cermat odevzdá výsledky řediteli školy nejpozději do 28. dubna. Ředitel je musí nejpozději do dvou následujících pracovních dnů vyhodnotit společně s ostatními kritérii a zveřejnit.

Typy otázek

V testech se objevuje několik typů otázek. Nejlépe se s nimi seznámíš právě tím, že si projdeš stará zadání.

Čeština

Od roku 2017 je zkouška z českého jazyka a literatury složena z 28 otázek, přičemž 6 z nich je otevřených, 22 z nich je uzavřených. Je kladen důraz na čtenářskou gramotnost a na porozumění textu. Velké množství úloh odkazuje právě k zadanému konkrétnímu (výchozímu) textu. Konkrétně rozložení typů úloh vypadalo v minulých letech takto:

 • 6 otevřených úloh: U otevřených otázek jsou buď stručné, nebo široké odpovědi. Může se jednat např. o doplňování jednotlivých slov nebo slovních spojení do textu.
 • 14 úloh multiple-choice: V multiple-choice otázkách se vybírá ze čtyř možných odpovědí jedna správná.
 • 5 dichotomických úloh: Dichotomické otázky umožňují pouze jednu ze dvou možností (např. ano × ne). Tyto otázky jsou sdružovány do svazků, které jsou bodovány dohromady, tedy např. za 4 správné odpovědi získáš 2 body, za 3 správné odpovědi 1 bod, za 2 a méně správných odpovědí 0 bodů apod. Tímto způsobem jsou zpravidla realizovány otázky týkající se porozumění textu.
 • 2 přiřazovací úlohy: Přiřazovací úlohy spočívají v přiřazení správné odpovědi z výběru možností k příslušnému zadání.
 • 1 uspořádací úloha: V úlohách tohoto typu je cílem seřadit možnosti podle zadání. Jde např. o seřazení částí textu tak, aby byla dodržena textová návaznost.

Matematika

Od roku 2017 se počet testových otázek ustálil na 14. Test je složen ze čtyř typů otázek:

 • 8 otevřených úloh: Mezi otevřenými otázkami je i jedna geometrická konstrukční úloha za 6 bodů (v roce 2022 byla ještě rozdělená na dvě podúlohy), zbylých 7 otázek je úzce otevřených (za ně je max. 27 bodů).
 • 1 dichotomická úloha: Dichotomické otázky umožňují pouze jednu ze dvou možností (např. ano × ne). Tyto otázky jsou sdružovány do svazků, které jsou bodovány dohromady.
 • 4 úlohy multiple-choice: V případě multiple-choice otázek se vybírá z pěti navržených možností.
 • 1 přiřazovací úloha: Cílem přiřazovací úlohy je seřadit odpovědi podle zadání (např. přiřadit konkrétní hodnoty k určitým výpovědím).

Specifikace požadavků

Každý rok se testy skládají z pevně daných okruhů, které jsou přesně specifikované. Opravdu se proto vyplatí si všechny okruhy projít a zjistit, zda ti některý z nich nedělá problémy. Na ně se případně zaměř, protože je jisté, že se v testu vyskytnou.

V testu z češtiny je obecně ověřována čtenářská gramotnost, porozumění textu a schopnost kritického myšlení. Test ověřuje tyto oblasti a schopnosti:

 • porozumění textu – Smyslem tohoto oddílu je ověřit, zda je uchazeč schopen číst s porozuměním a zda rozumí doprovodným tabulkám a grafům. Úkolem může být např. shrnutí textu a určení hlavní myšlenky textu, vymyšlení výstižného nadpisu, rozlišení důležité a nedůležité informace.
 • komunikační a slohová výchova – Některé úlohy jsou zaměřené na textovou návaznost, doplnění vynechaného textu, určení funkce situace, zvolení vhodných jazykových prostředků apod. Ověřuje se i orientace ve slohových útvarech a žánrech.
 • pravidla českého pravopisu – Test prověřuje znalost pravopisu lexikálního (např. s/z, ě/je), morfologické (např. koncovky podstatných a přídavných jmen) a syntaktického (shoda podmětu s přísudkem, interpunkce ve větách jednoduchých).
 • slovní zásoba a tvoření slov – Důležité je dokázat schopnost vystihnout význam pojmenování a znalost obecně známých přísloví, rčení, pořekadel a pranostik. Otázky se týkají i vztahů mezi slovy (synonymie a antonymie). Klíčová je také základní znalost slovotvorby.
 • skladba – Co se týče větné skladby, jsou prověřovány znalosti ohledně vět jednoduchých a souvětí (jejich rozlišení), skladebné dvojici, druhů podmětu (vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný) a spojovacích prostředků. Otázky se mohou týkat i přímé a nepřímé řeči.
 • tvarosloví – Tvarosloví prověřuje znalost slovních druhů (s výjimkou částic), gramatických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a sloves (osoba, číslo, způsob, čas). Oblíbenou úlohou je vytvořit větu, v níž je zadané slovo jiným slovním druhem než v zadaném textu.
 • literární výchova – Literární výchova se týká základních literárních pojmů a žánrů a také odlišení uměleckého a neuměleckého textu.

Test z matematiky prověřuje tyto vědomosti a dovednosti:

 • číslo a početní operace – V testu se objevují příklady s přirozenými čísly od jedné do milionu a s nulou. Je nutné umět sčítat, odečítat, násobit a dělit a při výpočtech používat závorky. Zopakuj si také zaokrouhlování na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky. V zadání se také vyskytují pojmy jako sčítanec, dělitel, součin apod., je proto dobré se dobře seznámit i s těmito pojmy. Součástí testu také může být zápis čísel a zlomků na číselnou osu, je proto nutné rozumět i výrazům jako „je rovno“ a „je menší/vetší než“.
 • závislosti, vztahy a práce s daty – Tento okruh se týká práce s jednotkami (času, hmotnosti, délky a obsahu) a s jejich převody. Jde i o práci s daty, tabulkami, schématy a diagramy (sloupcový, kruhový).
 • geometrie v rovině a v prostoru – Úlohy ověřující geometrii se zaměřují na obecné pojmy, základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelníky, přímka, úsečka, …) a jednotky (mm, cm, m, km, cm2, m2, km2). Seznam se také s tím, jak vypadají základní prostorové útvary (krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule, válec) a jak vypadají při jejich převracení v prostoru.
 • nestandardní aplikační úlohy a problémy – Je potřeba dokázat schopnost schematizace a matematizace reálných situací a schopnost řešit slovní úlohy a jednoduché problémy. Řešení by měla předcházet schematizace a načrtnutí návrhu řešení.

Jak se správně připravit?

Jak s přípravou začít?

Studenti, kteří se hlásí na osmileté obory, by se měli poradit se svými rodiči nebo se svými učiteli o tom, jak by měla příprava vypadat. Učitelé budou mít největší přehled o tom, jak vypadají samotné testy, na jaké úrovni žáci jsou, a jak by tedy měl být sestaven plán přípravy. Nad přípravou je dobré uvažovat i v případě, že student má na základní škole samé jedničky. Obsah přijímaček sice vychází z RVP, ale není od věci si všechno před přijímačkami zopakovat a doplnit to, co není jasné.

Na začátku každé přípravy je ze všeho nejdůležitější informovat se o tom, jak jsou testy koncipované a co studenty čeká. Proto by vaše první kroky při přípravě na přijímačky měly vést na webové stránky Cermatu, na kterých naleznete zadání z češtiny i z matematiky z předchozích sedmi let. Nejlépe se tak seznámíte s formou, kterou testy mají. Výhodou vzorových testů je také to, že si odpovědi můžete zkontrolovat a porovnat se vzorovým řešením a test si vyhodnotit. Uchazeči si tam mohou vyzkoušet, na jaké úrovni se nyní nachází a jestli by testem úspěšně prošli. Z toho můžete vycházet, až budete sestavovat plán přípravy.

Aplikace Cermatu

Na webových stránkách Cermatu je také zpřístupněna aplikace, ve které je možné procvičit celé testy nebo jen dílčí úlohy. Testy jsou rozdělené podle oborů (čtyřleté, šestileté, osmileté). U češtiny můžete vybírat z oddílů „pravopis“, „slovo, věta, souvětí“, „porozumění textu“ a „analýza textu“, z matematiky pak ze sekcí „čísla a početní operace“, „závislosti, vztahy a práce s daty“, „geometrie“ a „logické úlohy a problémy“. Odpovědi si musíte zapisovat na papír a výsledek potom porovnat s nabídnutým zdůvodněním.

Nabídka učebnic a kurzů

Existuje mnoho učebnic a kurzů, které studenty na přijímačky na střední školy připravují. Je tedy jenom na vás, kterou přípravu zvolíte. Vždy je dobré zhodnotit situaci a zamyslet se nad tím, co přesně hledáte. Můžete vybírat z prezenčních či online kurzů a zvolit to, co vám více vyhovuje. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, vyzkoušejte to, co je dostupné zdarma, případně potom předplaťte placenou sekci. Napoví vám také hodnocení kurzů a učebnic.

Příprava na tvé základní škole

Přípravu organizují i na některých základních školách, proto se zkuste zeptat na té své. Možná bude nějaký přípravný kurz fungovat, případně se můžete pokusit domluvit s některým z učitelů. Pokud se domluví více studentů, kteří osloví konkrétního učitele (většinou třídního), mohl by vyjít vstříc. Je to skvělé řešení hlavně z toho důvodu, že učitel ví, na jaké jste úrovni, v čem máte mezery a co je potřeba probrat. Většinou mají i přehled o tom, jak jsou koncipovány přijímací zkoušky, takže by příprava byla zacílená přesně na to, co je potřeba.

Při učení kombinujte více způsobů učení, které mohou fungovat jako skvělé zpestření. Kromě čtení knih a učebnic zkuste hledat i videa na Youtubu. Naleznete tam velké množství kanálů, které se matematikou i češtinou zabývají. Existují i kanály, které se přímo zabývají přijímačkami na střední školy. To, že někdo jiný danou problematiku vysvětlí, může ušetřit opravdu hodně času. Pozitivně může působit i schematizace dané problematiky používaná ve videích (např. myšlenkové mapy, barevné ilustrace).

Učební plán

Sestavení plánu je klíčové pro učení se na takovou zkoušku, v níž se může objevit cokoliv z velkého množství učiva. Získáte tím přehled, co všechno vás čeká, a uvědomíte si, kolik toho ještě máte před sebou. Doporučujeme tedy si z tohoto našeho přehledu vypsat zmíněné okruhy, které se mohou v testech objevit (zvlášť pro češtinu a matematiku), a to následně rozpočítat do dnů, které do přijímaček zbývají. Je výhodné dát si deadline dva dny před zkouškami – pro případ, kdybyste zjistili, že jste něco omylem přehlédli a vynechali, anebo je můžete využít na poslední opakování toho, co vám přišlo nejtěžší.

Obecné tipy na závěr, které se budou při přípravě hodit…

Při přípravě se snaž být opravdu pečlivý, konzistentní a produktivní. Pokus se opravdu dodržet rozvržený plán. Pokud začneš s dostatečným předstihem, nebudeš muset nic dohánět na poslední chvíli a nebudeš se tak muset stresovat. Omez sociální sítě, nezapomeň odpočívat, nepřestávej dělat aktivity, které tě baví. Když čas nad učením bude skutečně produktivní, nebudeš si muset odpírat to, co tě baví.

Večer před zkouškou už se nic neuč a nesnaž se nic dohnat. Udělal jsi všechno pro to, abys přijímačky úspěšně zvládl. Radši si udělej volno, prospěje ti to víc než zmatečné čtení všech možných poznámek – akorát by se ti v tom mohl udělat zmatek a nakonec by to mělo víc škody než užitku. Večer si najdi spoj, kterým ráno pojedeš tak, abys tam byl s dostatečným předstihem, připrav si všechny věci, které budeš potřebovat, a hlavně se pořádně vyspi.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823