Přijímačky na 6leté obory

Ukázkový test

Informace o přijímačkách

 • Přijímačky na šestileté obory se skládají z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Z testu z češtiny i z matematiky lze získat maximálně 50 bodů, přičemž hranice pro přijetí není stanovena. Stanovení bodové hranice pro přijetí je v kompetencích každé školy podle vlastních preferencí. Škola tak vyjadřuje požadavky kladené na budoucí studenty.
 • Oba testy zahrnují pouze to učivo, které stanovuje Rámcový vzdělávací program (RVP). Nemusíš se tedy bát toho, že tam narazíš na něco, co jste ve škole během studia na základní škole neprobrali. K úspěšnému složení přijímacích zkoušek by mělo stačit právě to, co jste na základní škole v hodinách českého jazyka a matematiky prošli. V případě šestiletých oborů tedy jde o učivo do 7. ročníku základní školy.
 • Časový limit pro vyplnění testu z češtiny je nastaven na 60 minut, na test z matematiky je vymezeno 70 minut.
 • Při vyplňování testu nejsou povoleny žádné pomůcky, budeš si tak muset vystačit pouze s psacími potřebami (tj. modře nebo černě píšící propisovací tužka). V případě matematiky je nezbytné mít ještě rýsovací potřeby, tedy pravítko, úhloměr, kružítko a obyčejnou tužku. Nejsou povoleny slovníky, Pravidla českého pravopisu či kalkulačky a matematicko-fyzikální tabulky.
 • Všechny odpovědi musí být zapsány do záznamového archu, který dostaneš společně se zadáním. To, co bude zapsáno mimo něj, se nehodnotí. Můžeš si tedy psát vedle na papír pro sebe jakékoliv poznámky.
 • Za nezodpovězené otázky se body neodečítají.

Termíny

Přijímací zkoušky na šestileté obory se pořádají 17. a 18. dubna 2023, náhradní termíny se konají 10. a 11. května 2023.

Hodnocení zkoušky

Platí, že výsledek jednotné přijímací zkoušky má v celkovém hodnocení přijímaček váhu alespoň 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %) – konkrétní procentuální poměr si volí každá škola sama. Do hodnocení přijímaček se zahrnuje výsledek z testu. Dále v hodnocení může hrát roli několik dalších faktorů, jako jsou známky z předchozího studia či výsledky školní části přijímací zkoušky, rozhodující můžou být také účasti na školních soutěžích a olympiádách. Doporučujeme se podívat na stránky vybrané střední školy na výsledky z předchozích let, abys věděl, jakou bodovou hranici budeš muset překonat.

V případě řádných termínů Cermat odevzdá výsledky řediteli školy nejpozději do 28. dubna. Ředitel je musí nejpozději do dvou následujících pracovních dnů vyhodnotit společně s ostatními kritérii a zveřejnit seznam přijatých studentů.

Typy otázek

V testech se setkáš s několika typy otázek, proto je dobré projít si zadání z předchozích let – seznámíš se s tím, jak je sestavený nejen celý test, ale i jaké typy úloh tě čekají. Jejich systém je totiž stále stejný.

Čeština

Od roku 2017 je test z češtiny složen z 28 úloh, z toho 6 je otevřených a 22 uzavřených. Zastoupení úloh v testu vypadá následovně:

 • 6 otevřených úloh: U otevřených otázek jsou buď stručné, nebo široké odpovědi. Může se jednat např. o doplňování jednotlivých slov nebo slovních spojeních do textu.
 • 14 úloh multiple-choice: V multiple-choice úlohách vybíráš ze 4 možností 1 správnou odpověď.
 • 5 dichotomických úloh: Dichotomické otázky umožňují pouze jednu ze dvou možností (např. ano × ne). Tyto otázky jsou sdružovány do svazků, které jsou bodovány dohromady, tedy např. za 4 správné odpovědi získáš 2 body, za 3 správné odpovědi 1 bod, za 2 a méně odpovědí 0 bodů apnod. Tímto způsobem jsou zpravidla realizovány otázky týkající se porozumění textu.
 • 2 přiřazovací úlohy: Přiřazovací úlohy spočívají v přiřazení správné odpovědi z výběru možností k příslušnému zadání.
 • 1 uspořádací úloha: V úlohách tohoto typu je cílem seřadit možnosti podle zadání. Jde např. o seřazení částí textu tak, aby byla dodržena textová návaznost.

Matematika

Od roku 2018 je stabilně v testu 16 otázek. Objevují se 4 typy úloh v tomto zastoupení:

 • 10 otevřených úloh: Mezi otevřenými úlohami jsou úlohy s širokými a stručnými odpověďmi. V úlohách s širokými odpověďmi se hodnotí i postup řešení. Naopak u otázek se stručnou odpovědí je tvým úkolem uvést pouze výsledek, pokud to zadání neupřesňuje jinak. Součástí otevřených otázek jsou také 2 geometrické konstrukční úlohy, které jsou hodnoceny max. 6 body.
 • 1 dichotomická úloha: Dichotomické otázky umožňují pouze jednu ze dvou možností (např. ano × ne). Tyto otázky jsou sdružovány do svazků, které jsou bodovány dohromady.
 • 4 úlohy multiple-choice: V multiple-choice úlohách se vybírá z 5 možností 1 správná odpověď.
 • 1 přiřazovací úloha: Cílem přiřazovací úlohy je seřadit odpovědi podle zadání (např. konkrétní hodnoty k určitým výpovědím).

Specifikace požadavků

Každý rok se testy skládají z pevně daných okruhů, které jsou přesně specifikované. Opravdu se proto vyplatí si všechny okruhy projít a zjistit, zda ti některý z nich nedělá problémy. Na ně se případně zaměř, protože je jisté, že se v testu vyskytnou.

V testu z českého jazyka a literatury se klade důraz na čtenářskou gramotnost. Setkáš se v něm se sedmi hlavními okruhy:

 • porozumění textu – Uchazeč má prokázat především porozumění textu. Cílem je také ověřit, zda uchazeč zvládne vystihnout hlavní myšlenku textu, zda zvolí správný nadpis pro daný text a zda rozliší důležité a nedůležité informace. Prověřuje se také schopnost kritického myšlení.
 • komunikační a slohová výchova – Cílem testu je prověřit, zda uchazeč dokáže rozlišit různé slohové útvary a žánry, zda rozumí komunikační situaci a zda dokáže zvolit vhodné jazykové prostředky pro danou komunikaci. Je nutné zvládnout určit hlavní funkci textu a komunikační záměr autora.
 • pravidla českého pravopisu – Z pravidel českého pravopisu si zopakuj pravopis lexikální i morfologický (koncovky podstatných a přídavných jmen). Je nutné také znát pravidla pravopisu syntaktického – neboli mít povědomí o tom, kde se píše i/y ve shodě podmětu s přísudkem, a také o tom, jaká pravidla jsou pro psaní čárek ve větě jednoduché.
 • slovní zásoba a tvoření slov – V testu se můžeš setkat také s obecně známými příslovími, rčeními, pořekadly a pranostikami. Je dobré připomenout si, jaké jsou vztahy mezi slovy (synonyma, antonyma, nadřazenost, podřazenost), co jsou zdrobněliny a slova citově zabarvená, jak rozeznat slova spisovná slova od nespisovných. Ověřuje se i znalost slovotvorby.
 • skladba – Co se týče větné skladby, je potřeba umět rozlišit větu jednoduchou a souvětí, rozeznat základní skladebnou dvojici a určit podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný. Otázky taky mohou směřovat na spojovací prostředky a přímou a nepřímou řeč.
 • tvarosloví – Tvarosloví se týká obecně slovních druhů. Je potřeba od sebe umět rozeznat ohebné a neohebné slovní druhy. U přídavných jmen a zájmen je také nutné znát jednotlivé druhy. Ověřuje se také, zda uchazeč dokáže určit gramatické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod). Oblíbeným zadáním je vytvořit větu, v níž je dané slovo jiným slovním druhem než v zadaném textu.
 • literární výchova – Z literatury se v testu vyskytují převážně základní pojmy, které se uplatňují při rozboru literárního textu. Jedná se o pojmy jako próza, poezie, sloka, verš, rým. Důležité je být seznámen s vybranými literárními žánry (pohádka, epos, legenda…) a umět rozlišit umělecký text od neuměleckého.

Test z matematiky prověřuje všechny vědomosti získané v předchozích ročnících studia na základní škole. Mezi další okruhy patří tyto:

 • číslo a početní operace – Tento okruh se týká problematiky mocnin a odmocnin, procent, zlomků a početních operací s desetinnými čísly. Může se objevit i matematizace reálné situace.
 • závislosti, vztahy a práce s daty – Z tohoto okruhu se může vyskytnout vypočtení např. aritmetického průměru nebo přímá a nepřímá úměrnost (jejich rozlišení a přímá aplikace na reálnou situaci). Nedílnou součástí je práce s grafy, diagramy (sloupcové, kruhové) a tabulkami.
 • geometrie v rovině a v prostoru – Z geometrie jsou v testu zahrnuty 2 úlohy, které prověřují znalost pojmů, jako jsou rovina a prostor, kružnice a kruh. Zopakuj si také věty o podobnosti trojúhelníků (sss, uu, sus) a výpočty obsahů a obvodů útvarů a převody jednotek. Čekat tě může i sestrojování rovinných útvarů podle zadání, a to i 3D (krychle, kvádr, hranol).
 • nestandardní aplikační úlohy a problémy – V tomto typu úloh je potřeba komplexní znalost matematiky probrané na základní škole. K řešení vede cesta přes schematizaci a grafickou interpretaci, načrtnutí způsobu řešení a jeho obhájení.

Jak se správně připravit?

Jak s přípravou začít?

Pokud se chystáš na přijímačky na šestiletý obor, je nejlepší se s někým poradit o tom, jak by měla vypadat příprava. Zkus se zeptat rodičů nebo svých učitelů, některý z nich určitě rád poradí. Učitelé ti mohou pomoci se zorientovat v tom, co je na přijímačky potřeba se naučit a jak by měl vypadat tvůj plán přípravy.

Na začátku je ze všeho nejdůležitější informovat se o tom, jak jsou testy koncipované a co tě čeká. Proto by tvoje první kroky při přípravě na přijímačky měly vést na webové stránky Cermatu, na kterých nalezneš testová zadání z češtiny i z matematiky z předchozích sedmi let. Nejlépe se tak seznámíš s formou, kterou testy mají. Výhodou vzorových testů je také to, že si svoje odpovědi můžeš zkontrolovat a porovnat se vzorovým řešením a test si sám vyhodnotit. Můžeš si tedy vyzkoušet, na jaké úrovni se nyní nacházíš a jestli bys testem úspěšně prošel. Z toho můžeš vycházet, až budeš sestavovat plán přípravy.

Aplikace na trénování úloh k přijímačkám Cermat

Webová aplikace Cermatu

Cermat vytvořil pro přípravu na přijímačky aplikaci, v níž si můžeš procvičit celé testy nebo pouze jednotlivé úlohy. Testy jsou rozdělené podle oborů (čtyřleté, šestileté, osmileté). U češtiny můžeš vybírat z oddílů „pravopis“, „slovo, věta, souvětí“, „porozumění textu“ a „analýza textu“, z matematiky pak ze sekcí „čísla a početní operace“, „závislosti, vztahy a práce s daty“, „geometrie“ a „logické úlohy a problémy“. Podle toho si můžeš vyfiltrovat přesně to, co hledáš. Odpovědi si musíš zapisovat na papír a výsledky potom porovnat s nabídnutým zdůvodněním.

Nabídka učebnic a kurzů

Existuje mnoho učebnic a kurzů, které studenty na přijímačky na střední školy připravují. Je tedy jenom na tobě, kterou přípravu si zvolíš. Vždy je dobré zhodnotit svoji situaci a zamyslet se nad tím, co přesně hledáš. Můžeš vybírat z prezenčních či online kurzů, na trhu existuje také velké množství učebnic. Pokud nevíš, jak se rozhodnout, vyzkoušej to, co je dostupné zdarma, a případně potom si kup placenou sekci. Napoví ti i hodnocení kurzů a učebnic od ostatních studentů. Ve tvém případě bude nejlepší, když se poradíš s rodiči nebo se svými učiteli.

Vyzkoušej různé způsoby učení

Při učení kombinuj všechny způsoby učení. Jiný způsob podání informací ti může učení příjemně zpestřit, navíc ti to může přinést jiné úhly pohledu. Když si s nějakým tématem nebudeš vědět rady, hledej i na Youtubu. Nalezneš tam velké množství kanálů, které se matematikou i češtinou zabývají. Existují i kanály, které se přímo na přijímačky na střední školy orientují. Můžeš tam tedy nalézt i detailní vysvětlení zadání z minulých let. To, že ti někdo danou problematiku vysvětlí, ti může ušetřit opravdu hodně času. Pozitivně může působit i to, že to uvidíš přímo ve videu napsané či nakreslené před sebou.

Učební plán

Sestavení plánu je klíčové pro učení se na zkoušku tohoto typu, ve které se může objevit cokoliv z velkého množství učiva. Nejlepší bude, když se poradíš s někým zkušenějším, s učitelem nebo s rodiči. Učitelé budou nejlépe informovaní o tom, co by tě mohlo v přijímačkách čekat, a také o tom, na jaké úrovni momentálně jsi.

Následováním plánu získáš přehled, co všechno tě čeká, a uvědomíš si, kolik se toho každý den musíš zvládnout naučit. Doporučujeme ti tedy projít si vzorové testy a sepsat si okruhy, které se mohou v testech objevit (zvlášť pro češtinu a matematiku), a to následně rozpočítat do dnů, jež do přijímaček zbývají. Je výhodné dát si deadline dva dny před zkouškami – pro případ, kdybys zjistil, že si něco omylem přehlédl a vynechal, anebo je můžeš využít na poslední opakování toho, co ti přišlo nejtěžší.

Obecné tipy na závěr, které se budou při přípravě hodit…

Při přípravě se snaž být opravdu pečlivý, konzistentní a produktivní. Pokus se opravdu dodržet rozvržený plán. Pokud začneš s dostatečným předstihem, nebudeš muset nic dohánět na poslední chvíli a nebudeš se tak muset stresovat. Nezapomeň odpočívat, nepřestávej dělat aktivity, které tě baví. Když čas nad učením bude skutečně produktivní, nebudeš si muset odpírat to, co tě baví.

Večer před zkouškou už se nic neuč a nesnaž se nic dohnat. Udělal jsi všechno pro to, abys přijímačky úspěšně zvládl. Radši si udělej volno, prospěje ti to víc než zmatečné čtení všech možných poznámek – akorát by se ti v tom mohl udělat zmatek a nakonec by to mělo víc škody než užitku. Večer si připrav všechny věci, které budeš potřebovat, a hlavně se pořádně vyspi.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823